Υπηρεσία Τεχνικής και Νομικής Υποστήριξης Ιδρυματικών Αποθετηρίων

Όροι Χρήσης Υπηρεσιών

Στη σελίδα αυτή γίνεται μια αναφορά στους όρους χρήσης των Ιδρυματικών Αποθετηρίων (ΙΑ) του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β) για να γνωρίζουν οι χρήστες τα δικαιώματα αλλά και τους περιορισμούς που διέπουν την χρήση του ΙΑ.

Περιγραφή του Αποθετηρίου και Αποδοχή των Όρων Χρήσης

Ορισμοί

Υποχρεώσεις / Ευθύνη του Δικτυακού Τόπου

Πνευματική Ιδιοκτησία και Άδειες Χρήσης

Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Αποποίηση Ευθύνης

Δικαιοδοσία, Διέπουσα Νομοθεσία και Τροποποιήσεις

Το αποθετήριο είναι ένα αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης και αναπτύχθηκε στα πλαίσια της δράσης «Υπηρεσίες υποστήριξης, δικτύωσης, προδιαγραφών και πιστοποίησης ιδρυματικών αποθετηρίων», η οποία ανήκει στο έργο «Προηγμένες, Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β.», χρηματοδοτούμενου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Η χρήση του Αποθετηρίου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφόμενων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στο Αποθετήριο, καθώς και η χρήση των υπηρεσιών αυτόματης αποθήκευσης, περιήγησης ιστού (web browsing/crawling) και υπηρεσιών λανθάνουσας μνήμης (caching) αυτού, συνιστούν έμπρακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.

Περιεχόμενο: Ως περιεχόμενο ορίζεται το σύνολο των δεδομένων, λογισμικού, βάσεων δεδομένων, μεταδεδομένων, καθώς και οποιουδήποτε άλλου πρωτότυπου πνευματικού δημιοργήματος που μπορεί να αποτελεί αντικείμενο του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με το αρ.2 του Ν. 2121/1993, όπως εκάστοτε ισχύει, ανεξάρτητα από το αν ο χρόνος προστασίας έχει εκλείψει ή η χρήση υπάγεται στις εξαιρέσεις του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.

Χρήση: Ως χρήση λογίζεται η με οποιονδήποτε τρόπο προσπέλαση του Αποθετηρίου.

Εγγεγραμμένοι Χρήστες: Ως εγγεγραμμένοι ορίζονται οι χρήστες οι οποίοι εγγράφονται στις παρεχόμενες από την ΕΕΛ/ΛΑΚ υπηρεσίες μέσω του παρόντος Αποθετηρίου και παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αποκλειστικά και μόνο για την παροχή Επιπρόσθετων Υπηρεσιών.

Επιπρόσθετες Υπηρεσίες: Ως Επιπρόσθετες Υπηρεσίες ορίζονται οποιεσδήποτε προσωποποιημένες υπηρεσίες παρέχονται στο χρήστη πέραν της απλής πρόσβασης στο Αποθετήριο.

Ενδεικτικά οι Επιπρόσθετες Υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • εγγραφή χρήστη
 • δυνατότητα μεταφόρτωσης περιεχομένου
 • αποστολή ερωτημάτων και σχολίων από το χρήστη
 • αποστολή ενημέρωσης και απάντηση ερωτημάτων του χρήστη<</li>

Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης: Ως Αποθετήριο Aνοικτής Πρόσβασης ορίζεται εκείνο στο οποίο, το σύνολο του περιεχομένου διατίθεται στο κοινό μέσο αδειών που είναι σύμφωνες με τον ορισμό της Ανοικτής Γνώσεως του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης.

Τεκμήριο: Ως τεκμήριο ορίζονται εκείνα τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν συνολικά ένα έργο (π.χ. μια επιστημονική δημοσίευση, μια διπλωματική εργασία) ή την έκφραση ενός έργου (π.χ. ένα αρχείο εικόνας που αναπαριστά έναν ζωγραφικό πίνακα) και μπορεί να περιλαμβάνουν περισσότερα του ενός αρχεία.

Εγγραφή:ο όρος εγγραφή χρησιμοποιείται για την αναφορά στα μεταδεδομένα ενός έργου.

Ομάδα Τεκμηρίων - Συλλογή: οι όροι ομάδα τεκμηρίων και συλλογή χρησιμοποιούνται, για να δηλώσουν ένα σύνολο τεκμηρίων που έχουν ομαδοποιηθεί με βάση κοινά χαρακτηριστικά τους (π.χ. το σύνολο των διδακτορικών διατριβών ενός τμήματος ενός ιδρύματος) για καλύτερη οργάνωση του περιεχομένου του αποθετηρίου.

Πρόσβαση: ο όρος πρόσβαση δεν περιλαμβάνει μονάχα την ανάγνωση και την επισκόπηση των περιεχομένων ενός τεκμηρίου ή μιας συλλογής τεκμηρίων, αλλά και την επεξεργασία του, είτε μέσω προσθαφαίρεσης αρχείων είτε μέσω της μετατροπής των μεταδεδομένων που το συνοδεύουν.
Καταθέτης:Ως καταθέτης θεωρείται κάθε χρήστης στον οποίο δίδεται το δικαίωμα κατάθεσης τεκμηρίων στο ηλεκτρονικό αποθετήριο.

Αναγνώστης: Ως αναγνώστης θεωρείται κάθε χρήστης ο οποίος επισκέπτεται το αποθετήριο ενός ιδρύματος με σκοπό να αποκτήσει πρόσβαση σε τεκμήρια που έχουν αναρτηθεί από καταθέτες και τα οποία οργανωμένα φιλοξενούνται σε αυτό.

Διαχειριστής αποθετηρίου:Ως διαχειριστής/ες ορίζεται η κύρια διαχειριστική μονάδα ενός ηλεκτρονικού αποθετηρίου.

Διαχειριστής/τεχνικός υποδομής: Ως τεχνικός υποδομής ορίζεται ο κύριος διαχειριστής τόσο της υπολογιστικής υποδομής που φιλοξενεί ένα αποθετήριο, όσο και των συνεργαζόμενων λογισμικών πάνω στα οποία στηρίζεται η λειτουργία του τελευταίου.

Ο χρήστης/επισκέπτης που επιθυμεί να εγγραφεί συνδρομητής του Αποθετηρίου οφείλει να:

 1. διατηρεί ασφαλείς τις πληροφορίες πρόσβασής του,
 2. δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία σε όλα τα πεδία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά κατά την εγγραφή του στον παρόντα ιστότοπο
 3. επικαιροποιεί τα ανωτέρω στοιχεία.

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την επιλογή και τη μη αποκάλυψη σε τρίτους των προσωπικών του κωδικών, όνομα χρήστη (username) και κωδικό (password) που χρησιμοποιεί για την καταχώριση στοιχείων. Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση τυχόν κλοπής, απώλειας ή με οποιονδήποτε τρόπο αποκάλυψης του ονόματος χρήστη και του κωδικού.

Ο χρήστης/επισκέπτης του Αποθετηρίου οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και ιδίως τη σχετική με την πνευματική ιδιοκτησία, την προστασία προσωπικών δεδομένων και τις τηλεπικοινωνίες, νομοθεσία και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτού και σε σχέση με αυτόν. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη διάρκεια της επίσκεψής και χρήσης του Αποθετηρίου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών που αντίκεινται στη NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών ΙΝΤΕRΝΕΤ). Σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης ή της ισχύουσας νομοθεσίας το «Ίδρυμα» δύναται να παύσει προσωρινά ή οριστικά την πρόσβαση του παραβάτη χρήστη ή/και να αποσύρει το πνευματικό του δημιούργημα. Τέλος, σε περίπτωση που ασκηθεί ένδικο βοήθημα ή μέσο συνεπεία οποιασδήποτε μορφής παράβασης του χρήστη, ο ίδιος αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να καταβάλει στο «Ίδρυμα» ή το «Σ.Ε.Α.Β.» οποιαδήποτε αποζημίωση, χρηματική ικανοποίηση ή όποια άλλη δαπάνη υποχρεωθεί να καταβάλει σε τρίτο ζημιωθέντα, νομιμοτόκως από την ημερομηνία καταβολής αυτής στο δικαιούχο έως την εξόφληση.

Το περιεχόμενο του Αποθετηρίου επί του οποίου η ΕΕΛΛΑΚ έχει τα απαραίτητα πνευματική δικαιώματα ή άδειες χρήσης εκτός εάν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό ιδίως όταν πρόκειται για περιεχόμενο στο οποίο υφίστανται δικαιώματα τρίτων- διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του αποθετηρίου στους χρήστες αποκλειστικά και μόνο με τους όρους των Ελληνικών αδειών Creative Commons και ειδικότερα:

Καταρχήν, με τους όρους της Ελληνικής άδειας Creative Commons Αναφορά Προέλευσης Παρόμοια Διανομή, όπως προσδιορίζονται λεπτομερώς στη σχετική Άδεια Χρήσης,

Κατά δεύτερον, με κάθε άλλη άδεια Creative Commons έκδοση 3.0 ή μεταγενέστερη που ανήκει στις κατηγορίες των Ελεύθερων Πολιτιστικών Αδειών, δηλαδή:

 

Κατά τρίτον, με άδειες που είναι σύμφωνες με τους ορισμούς του Free Software Foundation και της Open Source Initiative σχετικά με τις άδειες που είναι ανοιχτές και ελεύθερες.

Επίσης διατίθεται περιεχόμενο που έχει τα σημειώματα:

 

 1. Creative Commons Zero και άρα έχει επέλθει παραίτηση από το οικονομικό δικαίωμα των κατόχων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, του ιδιόρρυθμου δικαιώματος του δημιουργού βάσης δεδομένων και των συγγενικών δικαιωμάτων.
 2. Public Domain Mark και άρα είναι εκτός προστασίας του συστήματος του Ν. 2121/1993 για τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα καθώς και για το ιδιόρρυθμο δικαίωμα του δημιουργού βάσης δεδομένων.
 3. Τα προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία του Αποθετηρίου είναι προγράμματα Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και διατίθενται με άδειες που είναι σύμφωνες με τους ορισμούς του Free Software Foundation και της Open Source Initiative σχετικά με τις άδειες που είναι ανοιχτές και ελεύθερες.

Η συγκεκριμένη άδεια με την οποία το περιεχόμενο και το λογισμικό είναι διαθέσιμο, προσδιορίζεται ειδικά ως μεταδεδομένα που διατίθενται μαζί με το περιεχόμενο ή το λογισμικό.

Το περιεχόμενο του Αποθετηρίου μπορεί να διατίθεται είτε μέσω γραφικής διεπαφής που επιτρέπει στον τελικό χρήστη τη θέαση, επεξεργασία και μεταφόρτωση του περιεχομένου, είτε μέσα από Διαδικτυακές Υπηρεσίες (web services) και Ανοιχτές Προγραμματιστικές Διεπαφές (Open APIs) οι οποίες βασίζονται σε ΕΛ/ΛΑΚ και στις οποίες άλλα πληροφοριακά συστήματα έχουν πρόσβαση σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και μπορούν να μεταφορτώσουν δεδομένα ή μεταδεδομένα με τις άδειες Creative Commons που προσδιορίζονται ανωτέρω.

Οποιοδήποτε άλλο έργο προστατεύεται από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας και διατίθεται με άδειες διαφορετικές από τις ανωτέρω πρέπει να προσδιορίζεται ρητά και συγκεκριμένα ως τέτοιο.

 

 

Εφευρέσεις, βιομηχανικά σχέδια ή υποδείγματα, εμπορικά σήματα και άλλου είδους διακριτικά γνωρίσματα που τυχόν περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο ανήκουν στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κτήτορες των σχετικών δικαιωμάτων ή έχουν κατοχυρώσει σχετικό δικαίωμα στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας - ΟΒΙ, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική ιδιοκτησία.

Το εκάστοτε "Ίδρυμα" παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, δεδομένα κλπ) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του Αποθετηρίου του «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ». Σε καμία περίπτωση το "Ίδρυμα" ή ο "Σ.Ε.Α.Β" δε φέρουν ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη αυτού του Αποθετηρίου.

Το Αποθετήριο ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του χρήστη. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι τρίτοι (φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο) φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης του Αποθετηρίου αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από το Αποθετήριο και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.

Το "Ίδρυμα" καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Το "Ίδρυμα" δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Αποθετηρίου. Επίσης δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος με το Αποθετήριο διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή του χρήστη/επισκέπτη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος Αποθετηρίου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από τους κανόνες του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Κοινοτικού Δικαίου και ερμηνεύονται βάση των γενικών ρητρών του Α.Κ. (αρ. 200, 281, 288), ήτοι των κανόνων της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής του παρόντος υπάγονται στην αποκλειστική δωσιδικία των Δικαστηρίων των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Η ενδεχόμενη αδράνεια του "Ιδρύματος" να επιβάλει συμμόρφωση με τους παρόντες όρους δε θα εκλαμβάνεται ως παραίτηση από τους όρους αυτούς.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος Αποθετηρίου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του εκάστοτε "Ιδρύματος" και του χρήστη/επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του "Ιδρύματος" ο οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους.

Το "Ίδρυμα" διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του Αποθετηρίου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, αναρτώντας σχετική ενημέρωση στον παρόντα δικτυακό τόπο, οι δε χρήστες/επισκέπτες οφείλουν, κάθε φορά που εισέρχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο να παρακολουθούν τις σχετικές ενημερώσεις και, εφόσον εξακολουθούν τη χρήση/επίσκεψη, εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους.

Ειδικότερα, το "Ίδρυμα" διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί τον όρο που αφορά στην ανοικτή πρόσβαση σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως είναι η αποτροπή προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι χρήστες του Αποθετηρίου προβαίνουν σε παρατεταμένες παραβάσεις των διατάξεων της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, η προστασία μιας πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας που δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί ή με άλλο τρόπο κατοχυρωθεί ο δημιουργός της και ελλοχεύει ο κίνδυνος προσβολής της από τρίτους (οπότε μπορεί να υιοθετηθεί ο περιορισμός πρόσβασης για άτομα που δεν ανήκουν στο συγκεκριμένο ίδρυμα / σχολή / τμήμα / ερευνητική ομάδα), καθώς και η προστασία ευρεσιτεχνιών, προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή, ή άλλων έργων του πνεύματος που αποτελούν ή ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο οικονομικής εκμετάλλευσης.

Όροι Χρήσης Υπηρεσιών

 

Συχνές Ερωτήσεις

 • Τι είναι ένα Ιδρυματικό Αποθετήριο (ΙΑ);
 • Ποια τα πλεονεκτήματα από την κατάθεση ενός τεκμηρίου στο ΙΑ;
 • Ποιος αποφασίζει τι θα κατατεθεί και τι όχι σε ένα ΙΑ;
 • Ποιος έχει δυνατότητα κατάθεσης στο ΙΑ;
 • Ποια είναι η διαδικασία κατάθεσης στο ΙΑ;

 

Περισσότερα »

 

Επικοινωνία